ZOEK OP NAAM

Filter

Prijs

Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIK IS ACCEPTATIE VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDE
Door de website www.artiestenplanner.nl van Artiestenplanner.nl [ hierna: de “site” ] te bezoeken en/of gebruik te maken van de site, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Heeft u vragen en/of opmerkingen, stuur een e-mail naar mail@artiestenplanner.nl. zodat wij per direct en in goed overleg deze gevallen kunnen aanpassen of eventueel verwijderen van mail@artiestenplanner.nl.

INFORMATIE EN BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID
Artiesenplanner.nl zal zich inspannen om juiste, volledige en actuele informatie aan te bieden op de site, maar geeft geen garantie dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. De informatie op de website is slechts een bron van algemene informatie en dient bijvoorbeeld niet als een advies. Artiesenplanner.nl is niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden van de informatie op de site. Artiesenplanner.nl behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing te allen tijde aanpassingen, verbeteringen en wijzigingen aan te brengen in de informatie.

Artiesenplanner.nl geeft geen enkele garantie voor het juist functioneren van de site. Artiesenplanner.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die zou ontstaan als gevolg van uw toegang of gebruik of onmogelijkheid van toegang of gebruik van de site of uw afhankelijkheid van informatie op de site. Het gebruik van [informatie op] de site geschiedt volledig voor risico van de gebruiker. Artiesenplanner.nl is voorts niet aansprakelijk voor schade welke het directe en/of indirecte gevolg is van het gebruik van elektronische middelen waarvan bij communicatie gebruik wordt gemaakt en/of via welke middelen communicatie plaatsvindt, zoals, maar niet beperkt tot, schade die het gevolg is van virussen, storingen en/of vertragingen van elektronische communicatie, interceptie en/of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door computerprogramma’s die gebruikt worden voor de elektronische communicatie.

De site kan links naar websites van derden bevatten. Artiesenplanner.nl is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van websites die een link bevatten naar de site en websites waarnaar de site een link bevat. De privacyverklaring op de site is niet van toepassing op enig andere website dan de site.

GEBRUIK EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
De site en de informatie op de site [de daarop voorkomende materialen daarin begrepen] zijn beschermd op grond van het auteursrecht, het naburig recht, het merkrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht en ongeautoriseerd gebruik daarvan is onrechtmatig en strafbaar.

Artiesenplanner.nl verleent u uitsluitend toestemming om [de informatie op] de site te lezen, zien en beluisteren en kopieën daarvan te maken voor uw eigen persoonlijk niet-commercieel gebruik door het printen of opslaan daarvan. Ieder ander gebruik van de site en de daarop voorkomende informatie is verboden, behoudens na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Artiesenplanner.nl. Het is aldus niet toegestaan [informatie op] de site geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze te reproduceren, verspreiden, openbaar te maken, ter beschikking te stellen of anderszins te gebruiken voor welk doel of op welke wijze dan ook. Het geheel of gedeeltelijk reproduceren van [de informatie op] de site op een andere website, alsmede het creëren van links, hypertext links en/of deeplinks tussen de site en een externe website is alleen toegestaan na de voorafgaande schriftelijke toestemming van Artiesenplanner.nl.

De site dient normaal gebruikt te worden. Het is niet toegestaan de site zo te gebruiken dat hiermee [I] het gebruik van andere internetgebruikers wordt gehinderd of [II] het functioneren van de site kan worden belemmerd of beschadigd of [III] de informatie op de site of onderliggende software kan worden aangetast. Het is verboden om materiaal te [doen] plaatsen op de site welke naar het oordeel van Artiesenplanner.nl als wederrechtelijk, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of op andere manier als illegaal beschouwd kan worden. Indien de site wordt bezocht van buiten Nederland, bent u verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke lokale regelgeving.

In het geval u ongevraagde ideeën en/of materialen die bestaan aan teksten, beelden, geluiden, software, informatie of andersoortige communicatie plaatst op de site of per email of anderszins naar Artiesenplanner.nl verzendt, dan is Artiesenplanner.nl gerechtigd om deze ideeën en/of materialen zonder enig voorbehoud en kosteloos te gebruiken en/of commercieel te exploiteren en Artiesenplanner.nl zal niet gehouden zijn aan enige verplichting om vertrouwelijkheid in acht te nemen in verband met bedoelde ideeën en materialen. U vrijwaart Artiesenplanner.nl van en zult Artiesenplanner.nl schadeloos dienen te stellen voor iedere aanspraak, vordering en handeling van derden jegens Artiesenplanner.nl verband houdende met het gebruik en/of de exploitatie van deze ideeën en materialen door of vanwege Artiesenplanner.nl in het geval dit gebruik of deze exploitatie een inbreuk maakt op enig [intellectueel] eigendomsrecht van derden, danwel anderszins in strijd is met de wet.

Als u één van de gebruiksvoorwaarden als hierin opgenomen schendt, behoudt Artiesenplanner.nl zich het recht voor om uw recht om de site te gebruiken onmiddellijk in te trekken, met uitdrukkelijk voorbehoud van haar overige rechten.

VERTROUWELIJKE GEGEVENS
Alle gegevens in verband met uw persoon, die u via de site verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met de privacyverklaring op de site.

NIETIGHEID
Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of anderszins niet geldig is, dan tast zulks de geldigheid van de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden niet aan. In geval van nietigheid van enige bepaling zullen partijen de betreffende bepaling vervangen door een bepaling die de inhoud en bedoeling van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem.